Committees’ Members of 2023

Editorial Committee

Takayuki Nakamura (Chair)
Toshiaki Otomo
Keiko Kurita
Ryuzo Kuroki
Tokutaro Shibata
Masanori Taishido
Taro Hisamatsu
Hiroyuki Furuya
Shigeta Minamimori

Conference Organizing Committee

Nanako Fujita (Chair)
Kotoe Ikegaki
Yoshio Inoue
Yoshifumi Ozawa
Masashi Kondo
Tetsushi Harada
Naoki Haraya
Naoki Hayashi
Naoki Matsuyama
Masaaki Yoshida
Yusuke Yoshino

Planning and Exchange Committee

Masanobu Sato (Chair)
Noriko Ishida
Tadashi Otsuki
Ken Kato
Manabu Kuwata
Atsushi Komine
Shinji Fukuda
Ryo Hongo

Encouragement Prize Committee

Seiichiro Ito (Chair)
Yusuke Ando
Jou Ishii
Tomoyuki Uemiya
Shingo Takahashi
Norikazu Takami
Shinji Nohara

General Affairs Committee

Hiroaki Itai (Chair)
Tatsuya Sakamoto
Nobuhiko Nakazawa
Kuniaki Makino
Tadahiro Yamao
Eiko Yamamoto
Naoyuki Wakamatsu

JSHET Prize Committee

Kensuke Sasaki (Chair)
Keiko Kurita
Taichi Tabuchi
Tsutomu Hashimoto
Kenji Fujii