Committees’ Members of 2022

Editorial Committee

Shin Kubo (Chair)
Yusuke Ando
Yukihiro Ikeda
Nobuhiro Ito
Kosuke Oki
Keiko Kurita
Tokutaro Shibata
Norikazu Takami
Takayuki Nakamura
Atsushi Masunaga
Shimpei Yamamoto

Conference Organizing Committee

Taku Eriguchi (Chair)
Kotoe Ikegaki
Tomoyuki Uemiya
Yoshifumi Ozawa
Shinya Kawawaki
Masashi Kondo
Keita Tanaka
Shinji Nohara
Naoki Matsuyama
Hiromi Morishita
Masaaki Yoshida

Planning and Exchange Committee

Seiichiro Ito (Chair)
Noriko Ishida
Manabu Kuwata
Sora Sato
Masanobu Sato
Naoki Haraya
Shinji Fukuda
Shigeta Minamimori

Encouragement Prize Committee

Nobuhiko Nakazawa (Chair)
Jou Ishii
Hiroko Goto
Atsushi Naito
Daisuke Nakai
Kuniaki Makino
Yusuke Yoshino

General Affairs Committee

Ryu Susato (Chair)
Hiroaki Itai
Takuo Dome
Naoki Hayashi
Tadahiro Yamao
Eiko Yamamoto

JSHET Prize Committee

Chikakazu Tadakoshi (Chair)
Masao Okura
Shigeyoshi Senga
Shohei Yoneda
Keiichi Watanabe