* Current Members of the Society(as of November 15, 2017)

The First Volume.
Economic Thought and Modernization in Japan, ed. by Shiro Sugihara, Toshihiro Tanaka, Edward Elgar, 1998.
[Contributors]
*Takaho ANDO / Takashi FUJII / *Aiko IKEO / *Takutoshi INOUE / *Masamichi KOMURO / *Jiro KUMAGAI / *Takashi NEGISHI/
*Satoshi NIIMURA / Shiro SUGIHARA / *Toshihiro TANAKA / *Kiichiro YAGI / *Toshio YAMADA

The Second Volume.
The German Historical School, ed. by Yuichi Shionoya, Routledge, 2001.
[Contributors]
*Tetsushi HARADA / *Yukihiro IKEDA / Sachio KAKU / *Jun KOBAYASHI / *Tamotsu NISHIZAWA / Yuichi SHIONOYA / *Kazuhiko SUMIYA /
*Shin’ichi TAMUAR / *Makoto TEZUKA / *Kiichiro YAGI / *Naoshi YAMAWAKI / *Osamu YANAGISAWA

The Third Volume.
The Rise of Political Economy in the Scottish Enlightenment, ed. by Tatsuya Sakamoto and Hideo Tanaka, Routledge, 2003.
[Contributors]
Yasuo AMOU / *Kimihiro KOYANAGI/ *Hiroshi MIZUTA / *Shigemi MURAMATSU / *Yoshio NAGAI / *Toshiaki OGOSE / Ikuo OMORI /
 *Tatsuya SAKAMTO / *Gentaro SEKI / *Hisashi SHINOHARA / *Hideo TANAKA / *Shoji TANAKA / *Keiichi WATANABE

The Forth Volume.
Marx for the 21st Century, ed. by Hiroshi Uchida, Routledge, 2005.
[Contributors]
 *Daisuke ARIE / Makoto ITO / *Hideaki KUDO / Akihiro MATOBA / Shouken MAWATARI / *Hiroshi MIZUTA / *Makoto NISHIBE /
Makoto NOGUCHI / Masanori SASAKI / *Tadashi SHIBUYA / *Akitoshi SUZUKI / Koichi TAKAYANAGI / *Hiroshi UCHIDA / *Kunihiko UEMURA

The Fifth Volume.
The Dissemination of Economic Ideas, ed. by Heinz D. Kurz, Tamotsu Nishizawa, Keith Tribe, Edward Elgar, 2011.
[Contributors]
 *Yukihiro IKEDA / *Seiichiro ITO / *Atusushi KOMINE / *Tamotsu NISHIZAWA / *Tadashi OTSUKI / *Masazumi WAKATABE / *Kiichiro YAGI

The Sixth Volume.
Subjectivism and Objectivism in the History of Economics, ed. by Kiichiro Yagi and Yukihiro Ikeda, Routledge, 2012.
[Contributors]
 *Yuji ARUKA / *Yukihiro IKEDA / *Takutoshi INOUE / *Masahiro KAWAMATA / *Kayoko MISAKI / Chikako NAKAYAMA / *Hiroyuki OKON /
  Yuichi SHIONOYA / *Tetsuo TAKA / *Shigeki TOMO / *Kiichiro YAGI

The Seventh Volume.
The Development of Economics in Japan: From the Inter-war Period to the 2000s, ed. by Toichiro Asada, Routledge, 2013.
[Contributors]
 *Toichiro ASADA / *Toshiaki HIRAI / *Asahi NOGUCHI / *Masazumi WAKATABE

The Eighth Volume.
Ricardo and the History of Japanese Economic Thought: A selection of Ricardo studies in Japan during the interwar period, ed. by Susumu Takenaga, Routledge, 2016
[Contributors]
 *Susumu TAKENAGA (Editor) / Tokuzō FUKUDA / Tsuneo HORI / Hajime KAWAKAMI / Shinzō KOIZUMI/ Chōgorō MAIDE / Kōjiro MORI